Hässelby Vällingby Fastighetsägare

Stadsdelar

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare är belägna i Västerort i Stockholms kommun och omfattar Hässelby-Vällingby stadsdelsområde med stadsdelarna Grimsta, Hässelby gård, Hässelby strand, Hässelby Villastad, Kälvesta, Nälsta, Råcksta, Vinsta och Vällingby.

Stadsdelsområdet bildades 1998 genom sammanslagning av de tidigare stadsdelsområdena Vällingby och Hässelby.

Fastighetsägarkartor

Här kan du ladda ner fastighetsägarkartor som pdf:

Grimsta

Huvudsaklig bebyggelse uppfördes under 1950-talet med i huvudsak 4-våningars lamellhus kring ombonade gårdar. Ett mindre centrum finns inom stadsdelen. Tunnelbana och större kommersiellt centrum finns vid intilliggande Välling Centrum. Inom Grimsta finns flera anläggningar för sport och fritid såsom ridhus och flera fotbollsplaner. Grimsta naturreservat förbinder bostadsområdet med Mälaren och friluftsbad. Inom området bor ca 4500 invånare.

Svenska Bostäder och Sisab tillsammans med flera bostadsrättsföreningar äger fastigheter inom området.

.

Hässelby Gård

Hässelby Gård byggdes till stora delar under 1950/60-talen och består av omväxlande höga punkthus blandat med lägre skivhus kring skyddande gårdar. Området ligger i omedelbar anslutning till tunnelbana och genomkorsas av gröna stråk som binder samman området med de stora grönområden som finns ner mot Mälaren. Intill tunnelbanan ligger Hässelby Torg med kommersiell och kommunal närservice. Inom Hässelby Gård bor ca 11 000 invånare.

Svenska Bostäder, Stockholmshem och Hässelby Hem är stora fastighetsägare inom området.

Hässelby Villastad

Stockholms stad köpte gårdarna Riddersvik och Lövsta 1885, och här byggdes en sopstation, Lövsta, vid Mälaren. De som arbetade här behövde någonstans att bo och 1892 hade staden låtit uppföra två kaserner norr om anläggningen, en skola uppfördes 1903. Ägaren till Hässelby slott, greve Carl Trolle-Bonde, arrenderade även ut tomter till arbetarna. År 1900 började han sälja tomter via sitt nya bolag, AB Hässelby Egendom.

Under början av 1950-talet såldes många handelsträdgårdar till byggnadsfirmor. På 1960-talet steg markens värde snabbt, vilket gjorde att antalet handelsträdgårdar sjönk ytterligare. Det dröjde dock till början av 1970-talet innan byggandet riktigt kom igång. Många äldre tomter delades och äldre villor revs. Området Backlura bebyggdes med radhus och kedjehus. I kvarteret Åkermyntan uppfördes ett affärscentrum, medan ett affärscentrum vid Riddersviksvägen och Sandviksvägen lades ned. Norrsidan om Lövstavägen bebyggdes med villor och radhus.

1987 invigdes bostadsområdet i Västra Smedshagen, ritat av arkitekt Johan Nyrén, med hus i fyra våningar grupperade kring slutna gårdar. Den sista handelsträdgården, Solbackens Handelsträdgård i Hässelby AB, stängde 2006. Handelsträdgårdens växthus har rivits och på marken har man i stället byggt bostadshus.

Hässelby Strand

Det moderna Hässelby strand växte fram under 1950-talet. Från början kallades området Maltesholm, efter en liten gård i området. Drivande bakom planerna på att bygga här var den dåvarande stadsplanedirektören Sven Markelius. Många var negativa till att bygga så nära vattnet och ville att tunnelbanan i stället skulle dras till Hässelby villastad. Detaljplanerna togs fram 1952 och 1953. Enligt dem skulle man bygga låga smalhus, men även lite högre punkthus på 6-7 våningar. De flesta husen uppfördes 1956-1957.

Bland byggherrarna fanns både kommunala bolag som Svenska Bostäder och AB Familjebostäder och privata byggherrar som HSB och Riksbyggen. Tunnelbanan invigdes 1958.

Kälvesta

Kälvesta omfattas inte av någon generalplan utan området har planlagts successivt mellan åren 1963 och 1974. Projekteringen skedde i samråd med arkitektkontoret Höjer & Ljungqvist, som planerade för radhus och kedjehus.

Kälvesta kan kallas ett “horisontellt” miljonprogramsområde med cirka 2000 enfamiljsbostäder. De första husen började byggas 1966 och byggenskapen pågick till mitten av 1970-talet. Längs med Sörgårdsvägen bor cirka 4 500 människor i radhus, kedjehus, atriumhus och fristående villor. Flertalet i form av radhus om 4 rum och kök.

Nälsta

Nälsta by är känd sedan 1300-talet. Här fanns tidigare tre gårdar på den plats där Nälsta gård idag ligger. Området köptes av Stockholms stad 1931, och 1949 inkorporerades hela området tillsammans med resten av Spånga landskommun och uppgick i Stockholms kommun. Bebyggelsen är blandad, med villor, radhus och flerfamiljshus.

Råcksta

Tunnelbaneförorten Råcksta planerades samtidigt med grannstadsdelen Vällingby. Fem detaljplaner utarbetades år 1950 samt 1951 för Råcksta av arkitekterna Carl-Fredrik Ahlberg, Göran Sidenbladh, Hans Uddenberg med flera under ledning av stadsplanedirektören Sven Markelius. Kvarteren började byggas år 1951 av ett privat företag, men överfördes snart till det allmännyttiga AB Råckstahus, som hade möjlighet till förmånligare statliga lån.

Stadsdelen har på grund av närheten till Vällingby endast en mindre centrumanläggning. I stadsdelens västra del ligger ett band av småindustri, kontor och bilhallar samt tunnelbanans bangårdsområde. I norr, vid Offerdalsgatan, ligger Vällingbyskolan som byggdes 1952—1953 efter ritningar av arkitekten Helge Zimdahl.

Övrig bebyggelse består främst av hyreshusbebyggelse samt områden med radhus och småhus som ligger inbäddade i grönska.

Vinsta

Vinstas norra del är ett radhus- och villaområde med flerfamiljsinslag. Den sydöstra delen består av Vinsta företagspark (tidigare Johannelunds industriområde) och den sydvästra av kullen Johannelundstoppen.

Vällingby

Vällingby räknas som ett viktigt verk inom svensk modernism och stadsplanering. Stadsplanerna för Vällingbys delområden följde Generalplan för Stockholm 1952 som togs fram under ledning av stadsplanedirektören arkitekt Sven Markelius. Tanken var att bygga en ny typ av stadsdel, som inte skulle bli en sovstad utan bli en så kallad ABC-stad med arbetsplatser, bostäder och centrum i samma område.

Bebyggelsen i Vällingby kännetecknas av en omsorgsfull anpassning till landskapet och en arkitektur med många utarbetade detaljer. En stor del av bostadsbebyggelsen uppfördes av Svenska bostäder.

Vällingby centrum invigdes hösten 1954 men förfallet på 1980- och 1990-talen tog ut sin rätt på centrumbebyggelsen och i början av 2000-talet bestämde staden att rusta upp och modernisera Vällingby Centrum, vilket genomfördes under åren 2004–2008. En av de nya byggnaderna, K-fem ritad av Gert Wingårdh, utsågs 2008 till Världens bästa byggnad för shopping på World Architecture Festival i Barcelona. 2017 fick centrumet en ny grafisk identitet som skulle “förstärka den moderna 50-talskänslan”.

Källor: Wikipedia

Bli medlem

Kontakta föreningskansliet om du vill bli medlem